Yi Zungang
Hunan Xiangxi

Yi Zungang

Director of Hunan Xiangxi Project Management Office of People's Republic of China.