Wang Xiaolin
Poverty Reduction,Value Chain

Wang Xiaolin

PhD, Professor of Fudan University